Účtovná závierka za rok 2019 - Časové rozlíšenie, inventura, tvorba rezerv, kurzové rozdiely, výročná správa, peňažný denník, odložená daň z príjmov, opravné položky, zásoby

Ivana Hudecová
Vydavateľstvo:Poradca s.r.o.
Väzba:brožovaná väzba
Počet strán:96
Jazyk:slovenský
Rok vydania:2020
ISBN:9788081621369
Kód produktu:9798
Dostupnosť:Skladom
  • Bežná cena: 4.99€
  • Cena: 4.49€

  • Ušetríte: 0.50€

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku (§ 18), ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov). Do 30. 12. 2019 v súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve (ZoÚ) musela veľká účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma „netto“ majetku presiahla 20 000 000 eur, čistý obrat presiahol 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 250), ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti. Politika rozmanitosti sa uplatňuje na správne, riadiace a dozorné orgány podniku a zohľadňuje kritéria veku, vzdelania, pohlavia alebo odborných skúseností. Novelou zákona od 1. 1. 2020 dochádza k úprave v oblasti overovania účtovnej závierky audítorom. Dochádza k rozšíreniu účtovných jednotiek – obchodných spoločností, ktoré budú musieť mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom a zvyšujú sa veľkostné kritéria pre overovanie účtovnej závierky audítorom. Účtovnú závierku audítorom bude musieť mať overenú každá obchodná spoločnosť bez ohľadu na to, či povinne vytvára základné imanie alebo nie, teda povinnosť overenia účtovnej závierky sa bude vzťahovať aj na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť. Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2019 obsahuje: 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 - Povinnosť zostavovania účtovnej závierky - Slovenské predpisy upravujúce účtovníctvo - a účtovnú závierku za rok 2019 - Činnosti pred zostavením účtovnej závierky - Definície účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému - sa zostavuje účtovná závierka - § 2a - Závierkové účtovné prípady - Zaúčtovanie upravujúcich závierkových účtovných prípadov - Zistenie výsledku hospodárenia v účtovníctve pred zdanením, zistenie základu dane z príjmov, výpočet dane z príjmov a jej zaúčtovanie, zúčtovanie výsledku - Zostavenie účtovnej závierky - Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky - Účtovná závierka malej účtovnej jednotky - Účtovná závierka veľkej účtovnej jednotky . - Činnosti po zostavení účtovnej závierky . - Register účtovných závierok 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2019 - Právne normy upravujúce účtovnú závierku v JÚ - Zmeny v účtovných predpisoch v roku 2019 - Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve (JÚ) v roku 2019 - Účtovanie v peňažnom denníku - Ostatné zmeny a doplnenia 3. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky v JÚ

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Podobné tituly

Verejný sektor - Bez chýb, pokút a penále

Verejný sektor - Bez chýb, pokút a penále

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu Zákon o štátnej službe Zákon o v..

6.75€
Bežná cena: 7.50€
1000 riešení 3/2020 - DPH po novele, Odvody po novom

1000 riešení 3/2020 - DPH po novele, Odvody po novom

1200 príkladov a riešení z praxe od renomovaných autorov. Za každou kapitolou sú uvedené zákony, kto..

3.25€
Bežná cena: 3.61€
Dane, účtovníctvo, odvody 2/2019 (Daňové priznania za rok 2018, Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a otázky z praxe)

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2019 (Daňové priznania za rok 2018, Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a otázky z praxe)

Mesačník Dane a účtovníctvo prináša príspevky od odborníkov z oblastí daní, účtovníctva, miezd, odvo..

6.22€
Bežná cena: 6.91€
1000 riešení 4-5/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách - Daňové a nedaňové výdavky 2019, Novela DPH

1000 riešení 4-5/2019 - prehľad zmien a príklady z praxe po novelách - Daňové a nedaňové výdavky 2019, Novela DPH

Na otázky Čo si môže dať podnikateľ do svojich nákladov? alebo Či ide o daňový výdavok alebo nedaňov..

6.05€
Bežná cena: 6.72€
Vnútropodnikové smernice (Bez chýb, pokút a penále) - Účtovné smernice, Smernica o zásobách, Pracovný poriadok, Smernica k sťažnostiam, Smernica o BOZP

Vnútropodnikové smernice (Bez chýb, pokút a penále) - Účtovné smernice, Smernica o zásobách, Pracovný poriadok, Smernica k sťažnostiam, Smernica o BOZP

Každá účtovná jednotka, má povinnosť pri vedení účtovníctva využívať interné účtovné smernice. Publi..

11.07€
Bežná cena: 12.30€
Základy všeobecného súkromného práva, 3. vydanie

Základy všeobecného súkromného práva, 3. vydanie

Štefan Luby

Publikácia je kópiou pôvodného 2. vydania z roku 1947, nielen čo do obsahu, ale aj vtedy platného pr..

15.84€
Bežná cena: 17.60€