Daňové a účtovné zákony 2020 - po novelách s komentármi

Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Poradca, s.r.o.
Väzba:mäkká, brožovaná
Počet strán:912
Jazyk:slovenský
Rok vydania:
ISBN:9788081621352
Kód produktu:9718
Dostupnosť:Skladom
  • Bežná cena: 16.50€
  • Cena: 14.85€

  • Ušetríte: 1.65€

Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov...Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä na:Podporu malých a stredných podnikov- zavedenie definície mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov,- úpravu podmienok odpočtu daňovej straty,Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov- zavedenie automatickej registrácie správcom dane,- zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení,Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti- rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov,- zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou,- umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou,- zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,Platenie preddavkov na daň z príjmov- zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti,- zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,- zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi,Podporu automobilového priemyslu- zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania,- zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja prostredníctvom odpočtu (výdavkov) nákladov vynaložených na výskum a vývoj,- zavedenie samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily.Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádzajú nasledovné legislatívne úpravy:- zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi,- určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ,- doplnenie, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,- zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 %,- zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 %, - reťazové obchody prvýkrát v zákone o DPH,- zavedenie režimu call-off stock,- nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade - znenie ustanovenia § 11a,- určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur,- doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu,- mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku,- úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania.Obsah:- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom- Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve- Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 Postupy účtovania v PÚ

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Podobné tituly

Zákony 2020 VI. A - Životné prostredie – Úplné znenie k 1.1.2020 (Životné prostredie, Environmentálny fond, Ochrana prírody a krajiny, Lesy, Poľovníctvo, Emisné kvóty, Ovzdušie)
6.30€
Bežná cena: 7.00€
Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom - ZDP 2019 s komentárom

Poradca 7-8/2019 – Zákon o dani z príjmov - úplné znenie po novele s komentárom - ZDP 2019 s komentárom

Zákon o dani z príjmov – úplné znenie po novelách platných k 1. 1. 2019 a 1. 1. 2022 s komentárom, p..

8.64€
Bežná cena: 9.59€
Zákony 2020 II. B - Občianske zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa)
6.30€
Bežná cena: 7.00€
Podnikáme bezpečne a ekonomicky - Bez chýb, pokút a penále

Podnikáme bezpečne a ekonomicky - Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: BOZP po novele, Odpadové hospodárstvo a obaly, Alkohol na praco..

5.40€
Bežná cena: 6.00€
Základy všeobecného súkromného práva, 3. vydanie

Základy všeobecného súkromného práva, 3. vydanie

Štefan Luby

Publikácia je kópiou pôvodného 2. vydania z roku 1947, nielen čo do obsahu, ale aj vtedy platného pr..

15.84€
Bežná cena: 17.60€
Pozemkové spoločenstvá - Bez chýb, pokút a penále

Pozemkové spoločenstvá - Bez chýb, pokút a penále

Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním a vysvetlením zmien platných po ostat..

7.50€
Bežná cena: 8.34€