Reklamačné podmienky

Reklamácia tovaru

Reklamačný poriadok bližšie vymedzuje práva a povinnosti internetového kníhkupectva www.bookmania.sk subjektu I.M.I. Imrich Hajik, Zombova 9,040 23 Košice, IČO: 32704861, DIČ: 1020640907 IČ DPH: SK1020640907 /ďalej len predávajúci/ a jeho zákazníkov /ďalej len kupujúci/.

 

II. ZÁRUČNÁ DOBA TOVARU

Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Na predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov ( podľa § 620 Občianskeho zákonníka), pokiaľ nie je určené inak. Dokladom o predaji je pokladničný blok, alebo faktúra, ktoré slúžia zároveň ako dodací a záručný list.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť  v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

 

III. VADY TOVARU

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby tovaru spôsobené výrobcom,ktoré boli zistené ihneď po kúpe tovaru, alebo počas jeho používania /napr. čisté strany, chýbajúce strany, text, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod./. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Subjekt I.M.I. Imrich Hajik tiež nenesie zodpovednosť za:- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta,)- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta,); viditeľne poškodený tovar   (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!- obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom


IV. POSTUP PRI REKLAMÁCII.

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu. Nekompletnosť,alebo poškodenie objednaného tovaru je potrebné oznámiť predávajúcemu do dvoch dní od prebratia zásielky a to e-mailom obchod@bookmania.sk , alebo telefonicky. Tovar treba zaslať ako balík doporučene /nie na dobierku!!!/, s priloženou kópiou daňového dokladu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim a končí dňom odovzdania vybavenej reklamácie kupujúcemu.Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci vymenený tovar prevzal sa nepočíta do záručnej doby. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo vymeniť za bezvadný tovar / napr. vypredanie knihy / má kupujúci právo na výmenu tovaru za iný tovar alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.