Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

 

1. Definícia vymedzení vzťahov a pojmov
a. Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim

(bookmania.sk).
b. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke predajcu (www.bookmania.sk)

 

2. Predajné ceny
Predajné ceny sú aktuálne ceny pre kupujúceho. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na

internetovej stránke predávajúceho. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam predávajúceho,

skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s importérom. Predávajúci si vyhradzuje právo na

zmenu predajných cien podľa aktuálneho kurzu.

 

3. Finančné podmienky
a. Úhrada
Dátumom úhrady / sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
b. Splatnosť
Splatnosť registrovanej objednávky je 7 pracovných dní.

 

4. Objednávka
a. E-commerce objednávka
Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (www.bookmania.sk ).
b. Štandardná forma objednávky
Objednávku je možné zaslať:
1. e-mailom na adresu obchod@bookmania.sk
2. Objednávky realizujte vyplnením zadaného formulára priamo na stránke www.bookmania.sk
c. Vrátenie tovaru
Za vrátenie nerozbaleného tovaru účtujeme storno poplatok v minimálnej výške 5% z hodnoty tovaru.

Náklady na dopravu za vrátený tovar hradí kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na

adresu spoločnosti, ako poistenú zásielku kuriérom / nie na dobierku / spolu s dokladom o kúpe.

Tovar je možné vrátiť najneskôr do 7 pracovných dní od dodania.

 

5. Potvrdenie objednávky
a. Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí aktuálnu dostupnosť typu a množstva objednávaného

tovaru, prípadne možnosti požadovaného rozšírenia. Objednávka tovaru je záväzná až po vzájomnom

odsúhlasení kupujúcim a predajcom.

 

6. Zrušenie objednávky
a. Predajcom nepotvrdenú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení

záväznej, vzájomne potvrdenej objednávky je predajca oprávnený účtovať storno poplatok vo výške

min. 5% z ceny objednaného tovaru. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru

nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom.

 

7. Doklady
a. Faktúra - daňový doklad
Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti.
b. Dobropis
Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru alebo bol dodaný

nekompletný alebo poškodený tovar.


2. NÁKUP TOVARU

Objednávka
Príjem objednávok prebieha v priebehu celého dňa – 24 hodín denne na predpísanom tlačive

zverejnenom na e-mailovej stránke predávajúceho.
Objednávka potvrdená predávajúcim, formou potvrdzujúceho e-mailu je záväzná pre obe strany!

Nadobudnutím záväznosti objednávky vzniká predávajúcemu záväzok riadne a včas dodať kupujúcemu

objednaný tovar a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu uvedenú v

potvrdzujúcom e-maile.


3. PLATOBNÝ STYK

Úhrada tovaru

Platba vopred dohodnutým spôsobom, prevodom na bankový účet.


4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

viď. Reklamačné podmienky


5. DOPRAVA

Po prijatí platby Vám bude objednávka doručená do 2 – 7 pracovných dní od prijatia

potvrdzujúceho e-mailu.

Prepravu zaistí Slovenská pošta.
Poplatok za doručenie závisí od hmotnosti vybraného tovaru.
Pri nákupe nad 35 EUR je doprava zadarmo.

 

1. Úhrada dopravy

Cena dopravy - Slovensko
Slovenská pošta, a.s. – 2,5 € (objednaný tovar do 35 €)
Slovenská pošta, a.s. – 0.00 € (objednaný tovar nad 35 €)


2. Riešenie problémov pri dodávke
Ak predávajúci vyexpeduje kupujúcemu iný tovar, ako je uvedený vo faktúre, alebo počet kusov je

vyšší ako počet ks vo faktúre, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď najneskôr do 24

hodín mailom na adresu:
obchod@bookmania.sk a zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo vyšší počet ks), najneskôr do

troch pracovných dní vrátiť naspäť predávajúcemu na jeho náklady (UPS na náklady predávajúceho).

Tovar nesmie byť rozbalený a ani nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priložte kópiu faktúry s

vyznačenou nezrovnalosťou.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť v závislosti od zmien

príslušných právnych predpisov, alebo svojej obchodnej politiky, alebo na základe rozhodnutia

vedenia spoločnosti ich zmeniť alebo úplne nahradiť. Zmenu obchodných podmienok predávajúci

zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom

zverejnenie zabezpečí najneskôr v deň jej účinnosti.

Podmienky uplatnenia záruky sa riadia reklamačným poriadkom.

Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a

Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.
Kupujúci vyplnením objednávky a prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie

uvedenými obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.1.2011. Bookmania.sk si vyhradzuje právo na

zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.